Obchodní a storno podmínky on-line rezervace ubytování v Camping Lipno Modřín

 
Rezervovat termín

dále jen „Obchodní a storno podmínky“

Provozovatelem Camping Lipno Modřín (dále též jen „kemp“) je obchodní společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 26016885, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 9229 (dále jen „ubytovatel").
Tyto Obchodní a storno podmínky upravují on-line rezervaci ubytování, placení zálohy na poplatek za ubytování v kempu, storno podmínky a další pravidla placení poplatku za ubytování se týkající. Každý zájemce o ubytování (dále jen „objednatel“) je povinen se před tím, než učiní závaznou rezervaci ubytování v kempu, seznámit s těmito Obchodními a storno podmínkami Camping Lipno Modřín.


Obsah:

a) Rezervační a storno podmínky Camping Lipno Modřín

b) Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

c) Závěrečná ustanovení


a) Rezervační a stornovací podmínky Camping Lipno Modřín

 1. Objednatel činí on-line rezervaci ubytování v kempu prostřednictvím webových stránek https://www.campinglipno.recepce-online.cz/, a to vyplněním rezervačního formuláře a potvrzením rezervace – kliknutím na tlačítko „rezervovat“ (dále jen „rezervační proces“). V okamžiku potvrzení rezervace ubytování je splatná záloha na poplatek za ubytování. Výše zálohy na poplatek za ubytování je stanovena na 50% ceny poplatku za ubytování (dále jen „záloha“). Výše splatné zálohy je automaticky vygenerována v rámci rezervačního procesu na základě objednatelem sdělených údajů týkajících se požadovaného ubytování.

 2. Zálohu je objednatel povinen uhradit ihned po dokončení rezervačního procesu, nejpozději do 15 minut po potvrzení rezervace, a to prostřednictvím zvoleného platebního nástroje (platební brány). Nebude-li záloha uhrazena ve lhůtě dle věty předchozí, rezervace není platná a závazná a bude automaticky zrušena, o čemž bude objednatel vyrozuměn zprávou na jím uvedený email. Jakmile je záloha uhrazena, rezervace se stává závaznou pro ubytovatele i objednatele a vztahují se na ni níže upravené storno podmínky.

 3. V případě storna objednaného ubytování, platí pro on-line rezervace parcel A, B, C a služeb stornopoplatek v dále uvedené výši:

  1. 200 Kč, dojde-li ke stornování více než 7 dní před termínem nástupu na ubytování,
  2. 100 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu na ubytování, nebo objednatel nenastoupí k pobytu v den příjezdu.

 4. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě zvlášť závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění objednavatele, včetně onemocnění COVID-19). Zvlášť závažný důvod je vždy nutno doložit, v případě onemocnění COVID-19 potvrzením o nákaze, které vydává laboratoř nebo instituce, kde byl test proveden.

 5. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

 6. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně, a to buď elektronicky (emailem zaslaným na adresu info@campinglipno.cz) nebo písemně, dopisem zaslaným na adresu LIPNO SERVIS s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 307. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno ubytovateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 4. je objednavatel povinen tyto důvody ubytovateli doložit.

 7. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, dle bodu 27 Ubytovacího řádu Camping Lipno Modřín postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

 8. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části), ubytovatel ji vrátí objednateli převodním příkazem, a to do 15 dnů ode dne, kdy došlo k průběhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli), a to na účet objednatele, který byl zaslán společně se zrušením objednávky.

b) Informace o ochraně a zpracování osobních údajů ubytovatele

 1. Objednatel bere na vědomí, že ubytovatel v roli správce zpracovává osobní údaje, zejména identifikační, adresné, autentizační, kontaktní údaje a údaje o plnění smluvních vztahů, (dále jen „nezbytné údaje“) a to pro následující účely:

  1. a) rezervace on-line ubytování a uzavření a plnění smluv;
  2. b) registrace, členství v programu LIPNOCARD;
  3. c) aktivace, vydání a dobití LIPNOCARD;
  4. d) internetový obchod;
  5. e) oslovení nových a stavajících zákazníků/členů programu LIPNOCARD (marketing);
  6. f) ochrana vlastních práv a právních nároků;
  7. g) administrativní potřeby, evidence a tvorba statistik;
  8. h) plnění obecných zákonných povinností.

 2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

  1. a) pro účel dle odst. a) nezbytnost pro on-line rezervaci ubytování a plnění smluv, ve vztahu k údajům fyzické osoby, a ve vztahu k údajům dalších osob, oprávněný zájem ubytovatele na plnění provedených rezervací a uzavřených smluv;
  2. b) oprávněný zájem ubytovatele pro poskytování jeho služeb dle odst. a), b), a na provozování internetového obchodu on-line pro účel dle odst. d);
  3. c) oprávněný zájem ubytovatele na rozvoji vlastního podnikáni a akvizici nových zákazníků pro účel dle odst. e);
  4. d) oprávněný zájem ubytovatele na řádné ochraně a učinného uplatňování práv a nároků ubytovatele pro účel dle odst. f);
  5. e) oprávněný zájem ubytovatele na administraci, evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik pro účel dle odst. g),
  6. f) nezbytnost pro plnění zákonných povinností ubytovatele, zejména z oblasti daňové a učetní pro účel dle odst. h).

 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:

  1. a) pro účely dle odst. a), b), c), d) po dobu účinnosti smluvního vztahu anebo po dobu členství v programu LIPNOCARD;
  2. b) pro účel dle odst. e) nejdéle po dobu 12 (dvanácti) měsíců po ukončení účinnosti smluvního vztahu anebo členství v programu LIPNOCARD;
  3. c) pro účel dle odst. f), g) po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 (šestnáct) let po ukončení účinnosti smluvního vztahu anebo členství v programu LIPNOCARD;
  4. d) pro účel dle odst. h) výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

 4. Osobní údaje osob uváděných v odst. 9.1 budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:

  1. a) obchodní partner ubytovatele;

  2. b) orgány veřejné správy, jako jsou policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v připadě, kdy toto ukládá ubytovateli právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků ubytovatele;

  3. c) osoby zapojené do procesu obchodní a marketingové komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky;

  4. d) osoby vystupující jako správci IT, poskytovatelé služeb, provozovatelé webových stránek a s tím souvisejících služeb správy a údržby a zajišťující technické operace nebo jiné operace zpracování, jako je:

   1. CONDUCO a.s., IČO: 26019558;
   2. LIPENSKO s.r.o., IČO: 28136420;
   3. STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., IČO: 28142349;
   4. a jejich smluvní podzpracovatelé;

  5. e) další kategorie příjemců uvedené na webových stránkách ubytovatele.

 5. Subjekty údajů jsou oprávněny:

  1. a) požadovat přístup k jejich osobním údajům;
  2. b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  3. c) požadovat omezení zpracování osobních údajů;
  4. d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
  5. e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely –tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavíráni smlouvy, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy;
  6. f) využít práva na přenositelnost osobních údajů;
  7. g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 6. Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech ubytovatele:

  1. a) E-mail: gdpr@lipnoservis.cz;
  2. b) Doručovací adresa: LIPNO SERVIS s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Lipno nad Vltavou, č.p. 307, 382 78.
 7. Ubytovatel je povinen informovat osoby uvedené jako subjekty údajů v odst. 9.1 o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu informací, které jsou uvedeny v tomto čl. Obchodních a storno podmínek. Ubytovatel je povinen informovat subjekty údajů o předání osobních údajů subjektu údajů příjemcům nebo zpracovatelům osobních údajů ubytovatele. Ubytovatel je povinen sdělit informace podle tohoto odstavce ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem subjektů údajů.

 8. Povinnost ubytovatele informovat subjekty údajů podle odst. 9.7 se obdobně uplatní i na veškeré případné změny týkající se informací o zpracování.

 9. Ubytovatel i objednatel potvrzují, že informace obsažené v tomto članku Obchodních a storno podmínek, nepředstavují smluvní ujednání. Ubytovatel je povinen udržovat tyto informace o zpracování aktuální. Ubytovatel je oprávněn tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom objednatele způsoby uvedenými v tomto článku.

 10. Informace týkající se ochrany, zpracování a zabezpečení osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů LIPNO SERVIS s.r.o a jsou zveřejněny na internetové stránce https://www.lipno.info/osobni-udaje.html

c) Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi ubytovatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto Obchodní a storno podmínky nabývají účinnosti od 01. 04. 2022.
Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních a storno podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.