Od 4.10.2021 je kemp uzavřený. Děkujeme a těšíme se na další sezonu.

Ubytovací řád Camping Lipno Modřín

 

dále jen „Ubytovací řád“

Provozovatelem Camping Lipno Modřín (dále též jen „kemp“) je obchodní společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 26016885, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 9229 (dále jen „provozovatel"). Tento Ubytovací řád je nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Každý ubytovaný host se musí seznámit s tímto Ubytovacím řádem nejpozději při uzavírání smlouvy o ubytování a je povinen jej dodržovat.

 1. Ubytovací řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany, obytné automobily a ubytovací jednotky (jurty, stany Outwell) v areálu kempu. Plán kempu je umístěn na recepci umístěné u vjezdu do kempu a je též dostupný na webových stránkách https://www.campinglipno.cz/kemp/planek-kempu.html

 2. V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do kempu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování (v tomto Ubytovacím řádu označena též jen „ubytovaný host“).

 3. Poplatek za ubytování je splatný před zahájením pobytu, v případě prodloužení pobytu je ubytovaný host povinen tuto skutečnost nahlásit v poslední den zaplaceného pobytu na recepci kempu a zaplatit poplatek za prodloužení ubytování.

 4. Ubytovaný host je povinen umístit na viditelné místo svého stanu / obytného automobilu / karavanu / automobilu štítek s vyznačenou délkou pobytu a číslem parcely či ubytovací jednotky, za kterou zaplatil poplatek za ubytování. Po ukončení pobytu je ubytovaný host povinen vrátit štítek na recepci.

 5. Ubytovaný host je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení poplatku za ubytování pracovníkovi zmocněnému ke kontrole provozovatelem, kterou může být zaměstnanec provozovatele nebo zaměstnanec osoby pověřené provozovatelem zajištěním kontroly nad dodržováním Ubytovacího řádu, pořádku a bezpečnosti v areálu kempu (dále jen „pracovník zmocněný ke kontrole provozovatelem“).

 6. Ubytovaný host je povinen, pokud přijel do kempu vlastním automobilem / obytným vozem, umístit na viditelné místo (za čelní sklo) vjezdovou kartu do kempu, kterou obdržel na recepci při platbě poplatku za ubytování.

 7. VSTUP A UŽÍVÁNÍ KEMPU JE POVOLENO POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM, a to za podmínky, že tito nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. Osoba mající zájem o ubytování v kempu je povinna před zahájením ubytování provozovateli prokázat, že splňuje platné podmínky stanovené příslušným orgánem České republiky pro přítomnost veřejnosti v provozovnách ubytovacích služeb.

 8. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt v ubytovacích jednotkách (jurty, stany Outwell) od 14.00 hod. Ubytovaný host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10.00 hodin, uvést jí do původního stavu a klíč odevzdat na recepci. Nedodrží-li ubytovaný host tuto lhůtu, je provozovatel oprávněn účtovat poplatek za ubytování i za další den.

 9. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, obytné automobily, auta, karavany, mikrobusy apod.), platí ukončení pobytu v areálu do 14.00 hodin posledního dne pobytu. Nedodrží-li ubytovaný host tuto lhůtu, je provozovatel oprávněn účtovat poplatek za ubytování i za další den.

 1. Ubytovaný host je povinen, pokud si pronajal parcelu v sektoru A nebo B kempu, užívat pouze parcelu, která mu byla přidělena na recepci kempu, není oprávněn bez domluvy s provozovatelem svévolně měnit místo pobytu.

 2. Stavět stany a parkovat vozidla, obytné automobily a karavany mohou ubytovaní hosté pouze v prostorech kempu k tomu vyčleněných.

 3. Ubytovaní hosté jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních, komunální odpad ukládat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech a třídit odpad. 

 4. Provozovatel může ve zvláštních případech přidělit ubytovanému hostu jiné ubytování, než které bylo potvrzeno v závazné objednávce, pokud se toto ubytování podstatným způsobem neodchyluje od objednávky.

 5. Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá ubytovaný host podle obecně závazných předpisů.

 6. V době od 22.00 do 7.00 hod je nutno dodržovat noční klid.

 7. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.

 8. Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla na pláž, znečišťování prostoru pláže a vody.

 9. Za bezpečnost dětí při pohybu v kempu včetně sportovišť odpovídají rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

 10. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze na vodítku a pod dohledem majitele, a to v celém areálu kempu! Platí přísný zákaz venčení psů v celém areálu kempu.

 11. V areálu kempu je zakázáno v nadměrné míře užívat alkoholické nápoje a je zakázáno užívat psychotropní látky v jakékoliv míře. Dále je zakázáno do areálu vnášet a následně manipulovat s chemikáliemi a výbušninami.

 12. Žádná plocha v areálu kempu není hlídaným parkovištěm. Auta a ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídány, Camping Lipno Modřín neodpovídá za jejich poškození či odcizení.

 13. Provozovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.

 14. Maximální rychlost vozidel v areálu kempu je 15 km/hod.

 15. Všichni ubytovaní hosté, i další osoby pohybující se v areálu kempu, jsou povinni dodržovat požární poplachové směrnice kempu. Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

 16. Každý ubytovaný host bere na vědomí, že areál kempu je za účelem ochrany majetku, bezpečnosti a pohybu osob v areálu kempu provozovatele, před krádeží či poškozením, monitorován kamerovým systémem provozovatele. Ubytovaný host vstupem do areálu kempu tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, spočívajícím v pořizování a případném zpracování fotografické a video záznamové dokumentace.

 17. Ubytovací řád kempu je závazný pro všechny ubytované hosty i další osoby pohybující se v areálu kempu. Osobě, která poruší Ubytovací řád, může být pobyt ukončen s okamžitou platností a tato bude z areálu kempu pracovníkem zmocněným ke kontrole provozovatelem vykázána bez náhrady. Rovněž vozidlo takto vykázané osoby bude odtaženo z areálu kempu na její náklady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody. Je zakázáno poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení v celém areálu kempu.

 18. Při předčasném ukončení pobytu ze strany ubytovaného hosta vrací provozovatel poměrnou část poplatku za ubytování za nevyužitou dobu ubytování pouze na základě předložené lékařské zprávy ze strany ubytovaného hosta, ze které bude vyplývat, že pobyt byl předčasně ukončen z důvodu nenadálé nemoci či úrazu.

 19. Vjezd do kempu je povolen pouze ubytovaným hostům s platnou vjezdovou kartou. Pro ovládání vjezdové a výjezdové závory obdrží ubytovaní hosté čip. Ovládací čip je vydán oproti vratné kauci ve výši 100 kč, kterou ubytovaný host po vrácení čipu zpět na recepci obdrží zpět. Je zakázáno zneužívat tento čip pro umožnění vjezdu jiných vozidel, která nejsou registrována na recepci a nemají platnou vjezdovou kartu.

 20. Při uzavírání Smlouvy o ubytování bere ubytovaný host na vědomí, že provozovatel provede načtení následujících typů osobních údajů z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu, jedná se o strojově čitelné údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu. Pořízení osobních údajů je prováděno za účelem jejich zpracování v souladu s uzavřeným smluvním vztahem (Smlouvy o ubytování) a v souladu se zákonnými povinnostmi Provozovatele dle článku 28 Ubytovacího řádu. Ubytovaný host bere také na vědomí, že dle čl. 28 dochází k předání a zpracování osobních údajů ve struktuře: jméno, příjmení a případně SPZ (při vzjezdu do kempu v době uzavření recepce – mezi 20:00 hod. a 8:00 hod.)

 21. Provozovatel zpracovává osobní údaje (zejména typy osobních údajů uvedených v čl. 29 Ubytovacího řádu) fyzických osob na straně ubytovaného hosta, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na komunikaci smluvního vztahu, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci vlastních marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění zákonných povinností... Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na emailovou adresu gdpr@lipnoservis.cz. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech Ubytovaných hostů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz. Provozovatel také prohlašuje, že osobní údaje ubytovaného hosta mohou byt zpracovávány podzpracovateli Provozovatele a to výhradně za účelem a v souvislosti s plněním Smlouvy o ubytování a za takováto zpracování Provozovatel odpovídá a přijal dostatečné záruky o opatření pro minimalizaci rizik plynoucích ze ztráty nebo zneužití osobních údajů ubytovaného hosta. Jedná se zejména o poskytovatele strážních služeb, dodavatele informačních systémů, poskytovatele cloudových služeb a IT provozu.

 1. Ubytovaní hosté berou na vědomí, že v kempu mohou být u příležitosti konání různých kulturních a společenských akcí pořizovány provozovatelem nebo dodavatelem provozovatele, obrazové snímky či obrazové a zvukové záznamy (dále jen „záznamy“) zachycující Ubytované hosty a návštěvníky kempu. Provozovatel tyto záznamy pořizuje výhradně za účelem propagace své vlastní činnosti, a jen na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.kralovstvilesa.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily https://www.facebook.com/skiareallipno/ https://www.facebook.com/stezkakorunamistromu/; https://www.facebook.com/kralovstvilesa/; https://www.facebook.com/CampingLipno/, a i v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k výše uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení provozovatele. V případě Vašeho požadavku o stažení konkrétní fotografie prosím kontaktujte naše marketingové oddělení na emailové adrese: office@lipnoservis.cz

 1. V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Platnost tohoto Ubytovacího řádu je od 1. 5. 2020

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Ubytovacího řádu. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.