Máme stále volné parcely na červenec a srpen! Rezervujte si své místo ještě dnes

Ubytovací řád Camping Lipno Modřín

 
Rezervovat termín

dále jen „Ubytovací řád“

Provozovatelem Camping Lipno Modřín (dále též jen „kemp“) je obchodní společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 26016885, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 9229 (dále jen „provozovatel"). Tento Ubytovací řád je nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Každý ubytovaný host se musí seznámit s tímto Ubytovacím řádem nejpozději při uzavírání smlouvy o ubytování a je povinen jej dodržovat.

 1. Ubytovací řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany, obytné automobily a ubytovací jednotky (jurty) v areálu kempu. Plán kempu je umístěn na recepci umístěné u vjezdu do kempu a je též dostupný na webových stránkách https://www.campinglipno.cz/kemp/planek-kempu.html

 2. V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do kempu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování (v tomto Ubytovacím řádu označena též jen „ubytovaný host“).

 3. Poplatek za ubytování je splatný před zahájením pobytu, v případě prodloužení pobytu je ubytovaný host povinen tuto skutečnost nahlásit v poslední den zaplaceného pobytu na recepci kempu a zaplatit poplatek za prodloužení ubytování. Podmínky zaplacení zálohy na poplatek za ubytování a storno podmínky jsou upraveny v Obchodních a storno podmínkách Camping Lipno Modřín, které jsou dostupné na webových stránkách: https://www.campinglipno.cz/bussiness-conditions

 4. Ubytovaný host je povinen umístit na viditelné místo svého stanu / obytného automobilu / karavanu / automobilu štítek s vyznačenou délkou pobytu a číslem parcely či ubytovací jednotky, za kterou zaplatil poplatek za ubytování. Po ukončení pobytu je ubytovaný host povinen vrátit štítek na recepci.

 5. Ubytovaný host je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení poplatku za ubytování pracovníkovi zmocněnému ke kontrole provozovatelem, kterou může být zaměstnanec provozovatele nebo zaměstnanec osoby pověřené provozovatelem zajištěním kontroly nad dodržováním Ubytovacího řádu, pořádku a bezpečnosti v areálu kempu (dále jen „pracovník zmocněný ke kontrole provozovatelem“).

 6. Ubytovaný host je povinen, pokud přijel do kempu vlastním automobilem / obytným vozem, umístit na viditelné místo (za čelní sklo) vjezdovou kartu do kempu, kterou obdržel na recepci při platbě poplatku za ubytování.

 7. VSTUP A UŽÍVÁNÍ KEMPU JE POVOLENO POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM, a to za podmínky, že tito nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. Osoba mající zájem o ubytování v kempu je povinna před zahájením ubytování provozovateli prokázat, že splňuje platné podmínky stanovené příslušným orgánem České republiky pro přítomnost veřejnosti v provozovnách ubytovacích služeb.

 8. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt v ubytovacích jednotkách (jurty) od 14.00 hod. Ubytovaný host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10.00 hodin, uvést jí do původního stavu a klíč odevzdat na recepci. Nedodrží-li ubytovaný host tuto lhůtu, je provozovatel oprávněn účtovat poplatek za ubytování i za další den.

 9. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, obytné automobily, auta, karavany, mikrobusy apod.) platí ukončení pobytu na parcelách A, B, C, D do 12.00 hodin posledního dne pobytu. Nedodrží-li ubytovaný host tuto lhůtu, je provozovatel oprávněn účtovat poplatek za ubytování i za další den.

 10. Ubytovaný host je povinen, pokud si pronajal parcelu v sektoru A, B nebo C kempu, užívat pouze parcelu, která mu byla přidělena na recepci kempu, není oprávněn bez domluvy s provozovatelem svévolně měnit místo pobytu.

 11. Stavět stany a parkovat vozidla, obytné automobily a karavany mohou ubytovaní hosté pouze v prostorech kempu k tomu vyčleněných (sektor D).

 12. Ubytovaní hosté jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních, komunální odpad ukládat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech a třídit odpad.

 13. Provozovatel může ve zvláštních případech přidělit ubytovanému hostu jiné ubytování, než které bylo potvrzeno v závazné objednávce, pokud se toto ubytování podstatným způsobem neodchyluje od objednávky.

 14. Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá ubytovaný host podle obecně závazných předpisů.

 15. V době od 22.00 do 7.00 hod. je nutno dodržovat noční klid.

 16. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.

 17. Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla na pláž, znečišťování prostoru pláže a vody.

 18. Za bezpečnost dětí při pohybu v kempu včetně sportovišť odpovídají rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

 19. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze na vodítku a pod dohledem majitele, a to v celém areálu kempu! Platí přísný zákaz venčení psů v celém areálu kempu.

 20. V areálu kempu je zakázáno v nadměrné míře užívat alkoholické nápoje a je zakázáno užívat psychotropní látky v jakékoliv míře. Dále je zakázáno do areálu vnášet a následně manipulovat s chemikáliemi a výbušninami.

 21. Žádná plocha v areálu kempu není hlídaným parkovištěm. Auta a ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídány, Camping Lipno Modřín neodpovídá za jejich poškození či odcizení.

 22. Provozovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.

 23. Maximální rychlost vozidel v areálu kempu je 15 km/hod.

 24. Všichni ubytovaní hosté, i další osoby pohybující se v areálu kempu, jsou povinni dodržovat požární poplachové směrnice kempu. Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

 25. Každý ubytovaný host bere na vědomí, že areál kempu je za účelem ochrany majetku, bezpečnosti a pohybu osob v areálu kempu provozovatele, před krádeží či poškozením, monitorován kamerovým systémem provozovatele. Ubytovaný host vstupem do areálu kempu tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, spočívajícím v pořizování a případném zpracování fotografické a video záznamové dokumentace.

 26. Ubytovací řád kempu je závazný pro všechny ubytované hosty i další osoby pohybující se v areálu kempu. Osobě, která poruší Ubytovací řád, může být pobyt ukončen s okamžitou platností a tato bude z areálu kempu pracovníkem zmocněným ke kontrole provozovatelem vykázána bez náhrady. Rovněž vozidlo takto vykázané osoby bude odtaženo z areálu kempu na její náklady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody. Je zakázáno poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení v celém areálu kempu.

 27. Při předčasném ukončení pobytu ze strany ubytovaného hosta vrací provozovatel poměrnou část poplatku za ubytování za nevyužitou dobu ubytování pouze na základě předložené lékařské zprávy ze strany ubytovaného hosta, ze které bude vyplývat, že pobyt byl předčasně ukončen z důvodu nenadálé nemoci či úrazu.

 28. Vjezd do kempu je povolen pouze ubytovaným hostům s platnou vjezdovou kartou. Pro ovládání vjezdové a výjezdové závory obdrží ubytovaní hosté čip. Ovládací čip je vydán oproti vratné kauci ve výši 100 Kč, kterou ubytovaný host po vrácení čipu a předložení dokladu o zaplacení kauce na recepci obdrží zpět. Je zakázáno zneužívat tento čip pro umožnění vjezdu jiných vozidel, která nejsou registrována na recepci a nemají platnou vjezdovou kartu.

 29. Při uzavírání Smlouvy o ubytování bere ubytovaný host na vědomí, že provozovatel provede načtení následujících typů osobních údajů z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu, jedná se o strojově čitelné údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu. Zároveň bere host na vědomí, že ubytovatel bude požadovat následující typ osobního údaje – adresa trvalého bydliště. V případě požadavku hosta registrace do věrnostního programu Lipno.card je za tímto účelem zpracování osobních údajů také typ osobního údaje – e-mailová adresa hosta, kterou host předává při začátku pobytu v kempu. Pořízení osobních údajů je prováděno za účelem jejich zpracování v souladu s uzavřeným smluvním vztahem (Smlouvou o ubytování) a v souladu se zákonnými povinnostmi Provozovatele. Ubytovaný host rovněž bere na vědomí, že v souladu s článkem 29 bude předávání a zpracování osobních údajů probíhat v následující struktuře: jméno, příjmení a případně registrační číslo (při vstupu do kempu během zavřené recepce – mezi 20.00 a 8.00).

 30. Provozovatel zpracovává osobní údaje (zejména typy osobních údajů uvedených v čl. 29 Ubytovacího řádu) fyzických osob na straně ubytovaného hosta, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na komunikaci smluvního vztahu, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci vlastních marketingových sdělení,* pro prezentační a propagační činnost,* pro ochranu práv,* interní administrativní a statistické účely* a plnění zákonných povinností... Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na e-mailovou adresu gdpr@lipnoservis.cz. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech Ubytovaných hostů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz. Provozovatel dále prohlašuje, že osobní údaje hostů mohou být zpracovávány dílčími zpracovateli Provozovatele, a to výhradně za účelem plnění smlouvy o ubytování a v souvislosti s ním, přičemž Provozovatel za toto zpracování odpovídá a přijal dostatečná ochranná opatření, aby minimalizoval rizika vyplývající ze ztráty nebo zneužití osobních údajů hostů. Mezi tyto dílčí zpracovatele patří zejména poskytovatelé bezpečnostních služeb, informačních systémů, cloudových služeb a IT operací.

 31. Ubytovaní hosté berou na vědomí, že v kempu mohou být u příležitosti konání různých kulturních a společenských akcí pořizovány provozovatelem nebo dodavatelem provozovatele obrazové snímky či obrazové a zvukové záznamy (dále jen „záznamy“) zachycující Ubytované hosty a návštěvníky kempu. Provozovatel tyto záznamy pořizuje výhradně za účelem propagace své vlastní činnosti, a jen na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.kralovstvilesa.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily https://www.facebook.com/skiareallipno/, https://www.facebook.com/stezkakorunamistromu/, https://www.facebook.com/kralovstvilesa/, https://www.facebook.com/CampingLipno/ a i v tiště­ ných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k výše uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení provozovatele. V případě vašeho požadavku na stažení konkrétní fotografie prosím kontaktujte naše marketingové oddělení na e-mailové adrese office@lipnoservis.cz.

 32. Ubytovaní hosté berou na vědomí, že součástí pobytu v kempu mohou být, prostřednictvím registrace, vytvoření virtuálního účtu a nahrání příslušných kódů do věrnostního programu Lipno.card a vámi předanými osobními údaji Provozovateli poskytovány také související a zvýhodněné doprovodné služby pro ubytovaného hosta v kempu. Jedná se, zejména, nikoliv však výlučně, o služby spojené se vstupy do bazénu v rámci lokality Lipno, slevy na půjčovném a jiné doprovodné služby Provozovatele, kde provozuje svoji podnikatelskou činnost. Registrací do věrnostního programu Lipno.card dochází ke zpracování vašich osobních údajů nezbytných pro zpracování pro účely stanovené v článku 29 Ubytovacího řádu.

  Ubytovaní hosté berou na vědomí, že mají možnost využívat svůj virtuální účet věrnostního programu Lipno.card i po skončení pobytu v kempu. Prostřednictvím vámi využívaného virtuálního účtu věrnostního programu Lipno.card vás můžeme informovat o našich aktuálních novinkách a akcích nejen v našem kempu, ale i v našich dalších provozech a rádi vás budeme informovat i o novinkách u našich dalších aktivit. Více o věrnostním programu Lipno.card a zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách v sekci Osobní údaje, konkrétně na adrese https://www.campinglipno.cz/osobni-udaje.

 33. V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 34. Tento Ubytovací řád je platný od 1. 4. 2022.

 35. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Ubytovacího řádu. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.